top of page

מדריך למילוי טופס 116ג - פריסת מענק החייב במס

*חובה לקרוא עמוד זה דרך מחשב. לא ניתן לראות את הטפסים במכשיר הטלפון. 

פרטים אישיים (של העובד)

לציין את סוג ההכנסה
ופרטי המשלם

לבחור את סוג הפריסה המבוקשת, קדימה או אחורה כולל שנות הפריסה. 

בפריסה אחורה יש לציין את ההכנסה המדוייקת לאותה שנה ולצרף טפסי 106 שיאמתו זאת.

בפריסה קדימה יש לרשום הכנסות צפויות.

להגיש טופס זה עם חתימה מקורית

bottom of page