top of page

מדריך לעזיבת עבודה

פרטים אישיים (של העובד)

פרטי המעסיק

תקופת העבודה. במידה והעובד עבד בתקופות שאינן רצופות המעסיק צריך  למלא את סעיף ז' לטופס.

בסעיף זה המעסיק חייב לציין את השכר המחושב לצרכי פיצויי פיטורין. שכר זה הוא הבסיס לחישוב פטור ממס על כספי המענקים.

 המעסיק צריך לפרט את כל כספי המענק הצבורים לעובד והיכן נצברו. לכל צבירה חובה למלא "קוד המשלם" . קוד המשלם הינו הבסיס לרצף קיצבה ו/או רצף מעסיקים ו/או כל אפשרות נוספת שבגינה יהנה העובד מחיסכון מס.

 המעסיק צריך לפרט את הסכומים על פי הסעיפים השונים. חלק זה ניתן לבקרה על ידי כל תכנת שכר חינמית שקיימת ברשת.

חשוב מאוד לשמר טופס זה עם חתימה מקורית של המעסיק. טופס שאינו חתום אינו תקין.

כעת נעבור על טופס א161. הטופס הזה ממולא על ידי העובד בעזרת בעל רישיון פנסיוני.
אנחנו נלמד מה המשמעות של כל סעיף

*חובה לקרוא עמוד זה דרך מחשב. לא ניתן לראות את הטפסים במכשיר הטלפון. 

פרטים אישיים (של העובד)

במקרה של עבודה אצל שני מעסיקים , חובה לפרט את הסכומים שנצברו אצל המעסיק הנוסף

סעיפים 1+2 - בקשת העובדין למשוך כספים בפטור ממס ו/או לשלם מס על כספי המענק.

 חשוב לציין:

      1) פדיון כספים פטורים ממס פוגעים בפטור על קצבה עתידית.
      2) כספים חייבים  במס ניתן לפרוס לשש שנות מס (טופס 116 ג')

     

הטופס צריך להיות מוגש עם חתימה מקורית

bottom of page