top of page

מדריך לקיבוע זכויות (טופס 161ד)

*חובה לקרוא עמוד זה דרך מחשב. לא ניתן לראות את הטפסים במכשיר הטלפון. 

פרטים אישיים של הפורש

גיל הזכאות הוא המאוחר מבין גיל הפרישה, 62 לנשים או 67 לגברים, לבין המועד שבו התחלתם לקבל קצבה מזכה.

בסעיף 2 יש לציין מענקי פרישה פטורים ממס אותם קיבלתם במשך 32 שנות עבודה שקדמו לפרישה. המענקים הללו יקזזו את הסכום הפטור שיעמוד לרשותכם. בחלק הראשון יש לציין את גובה המענק שקיבלתם, בחלק השני יש לציין את המענק לאחר הכפלתו במקדם 1.35.

סעיף 4 ימולא רק אם בגיל הפרישה ממשיכים לעבוד

סעיף 5 - אם מולא סעיף 4 , בסעיף זה עליכם לציין מענקים עתידים שאתם מעוניינים למשוך. למרות שהמשיכה תהייה בעתיד, כבר היום רשות המיסים תכפיל את הסכום במקדם 1.35 ותקטין את הזכאות לפטור על קצבה מזכה.

סעיף 6  - מי שפרש לפני שנת 2012 ומבקש לחשב פטור מלא או חלקי על קצבה מזכה ע"פ "נוסחת השילוב  הישנה", ימלא בסעיף זה "כן".

סעיף 3 ימולא רק אם הוונו בעבר קצבאות.

בסעיף האחרון עליך להצהיר כי הבנת שלאחר שיחלפו 90 ימים אין באפשרותך להתחרט על הסימונים בטופס.

בנוסף הפורש מצהיר כי הוא מילא את הטופס על דעתו האישית או לאחר שהתייעץ עם יועץ פנסיוני.

סעיף ב8 בטופס 16ד הוא סעיף נוסף בעל חשיבות גדולה ומחייב התייעצות עם בעל מקצוע, הסעיף קובע כיצד לנצל בעתיד את הגדלת הפטור ממס. כפי שניתן לראות מהטבלה בשנים הקרובות הפטור ממס יגדל ב- 15% באפשרותכם לבחור האם לנצל את ההגדלה לצורך הגדלת הפטור ממס על הקצבה המזכה, או לצורך הגדלת הפטור על ההיוון או שילוב של השניים.

למי זה רלוונטי?

פורש שבוחר להוון כעת סכומים גדולים או משך בעבר סכומים גדולים בפטור יכל לבחור בעתיד בגדלת הפטור על הקצבה.

לעומתו פורש שעדיין עובד ולא משך מענקים פטורים, יוכל לנצל בעתיד את הגדלת הפטור לצורך משיכה של מענקי פטורים.

סעיף 7 - בדומה לסעיף ב5 באפשרותכם ליעד בעתיד סכומים לצורך היוון קצבה בפטור ממס. חשוב לזכור כי יעוד סכומים אלו יקטין את יתרת ההון הפטורה ואת הפטור ממס על קצבה מזכה.

bottom of page